.
логотип свалктау

Қазақстан халқының қоршаған ортаның
тазалығына деген құқығын қолдаймыз

Жоба

"СвалкТау" жобасы Маңғыстаудағы халықтың денсаулығы мен азық-түліктің сапасына әсер ететін тұрмыстық қалдықтармен және улы ластауыштармен ластанған аумақтардың, бей-берекет қоқыс үйінділері мәселелерінің ауқымы туралы әңгімелейді.
Сіздер виртуалды турға шығып, «қоқыс үйінділері арасындағы өмірдің» арғы жағын көре аласыз, ал Маңғыстау облысы әкімінің атына жазылған петицияға қол қою арқылы Сіз таза қоршаған ортаға деген күресті нығайтасыз.
Мәселені бірге шешейік!

Біздің санымыз

74

74

Маңғыстаудағы қоқыс үйінділері

Егер Маңғыстаудың аудандары мен қалаларында бей-берекет пайда болған және щаңсыз қоқыс үйінділерін көрсеңіз, бізге орналасқан мекенжайы туралы хабарлаңыз, сонымен қатар фото және бейне материалдарды жолдауыңызға болады. Бізге хат хат жазыңыз.

Свалки Козахстана
Свалки Козахстана

Байланыс мәліметтері

“Эко Маңғыстау” ҮЕҰ

“Эко Маңғыстау” ҮЕҰ 2000 жылы 15 қарашада бір топ бастамашыл азаматтардың бірігуімен негізі қаланды және құрылды.

Ұйым азаматтарды экологиялық сауаттандыру, азаматтық белсенділікті дамыту, бұқаралық табиғт қорғау іс-шараларын өткізу және қоғамның экологиялық және әлеуметтік-экономикалық саясатын қалыптастыру арқылы болаша ұрпақ үшін экологиялық және әлеуметтік-экономикалық жағдайларды жақсартуға, қоршаған ортаны сауықтыруға және оның ресурстық әлеуетін сақтауға ықпал етеді.

Сіз бізге өңіріміздің қоршаған ортасын бұзатын заңсыз қоқыс үйінділері, қоқыстар туралы хабарлай аласыз.

  • Қазақстан, Ақтау қаласы, 4 шағынаудан – 57 ғимарат, 15 кеңсе, "Эко Маңғыстау"
  • Тел-факс 8-(7292)- 50-38-80
Свалки

Қоқыс кедергі келтіре ме?

Логотип

Согласие 
посетителя сайта
на обработку персональных данных

Настоящим я подтверждаю, что переданные мной в _____________ (далее – Общество), персональные данные: имя, фамилия, отчество, место проживания, номер мобильного телефона, адрес электронной почты являются достоверными и могут обрабатываться Обществом и его уполномоченными представителями с целью предоставления мне информации о продуктах и услугах Общества.

Настоящим я даю согласие Обществу (___________________________) и его уполномоченным представителям на обработку моих персональных данных, указанных на сайте www.svalki.aktau.life (далее – Сайт), на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, а также на передачу (в том числе трансграничную) этих персональных данных уполномоченным представителям Общества.

Настоящим я даю согласие на размещение своего мнения о применении продукции Общества и моих вопросов на Сайте.

Также даю свое согласие на предоставление Обществом моих персональных данных как посетителя Сайта партнерами, с которыми сотрудничает Общество.

Согласие дается сроком на 5 лет и может быть в любой момент мной отозвано путем направления письменного уведомления Общества по адресу: _______________